August 2020


blog.udartsev.ru

Ubuntu Linux - 3+more monitors Artifacts fix

Ubuntu Monitor Artifacts FIX

1. Change GRUB config file:

    gedit /etc/default/grub

Changed this line:

GRUB_CMDLINE_LINUX=""

to this:

GRUB_CMDLINE_LINUX="amd_iommu=on iommu=pt"

then:

sudo update-grub && sudo reboot

2. Update kernel iniframs:

git clone git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/firmware/linux-firmware.git
cd linux-firmware/
sudo cp -va amdgpu/ /lib/firmware/
sudo update-initramfs -u
reboot